Overzicht van onze vakgebieden

U vindt hier een overzicht van de vakgebieden waarin Bureau Geerts specialiseert. Heeft uw dossier betrekking op de (lokale) overheid, non-profit of onroerend goed, dan bent u aan het juiste adres.

Een vraag die niet tot de hierna opgesomde vakgebieden behoort? Stel uw vraag en wij bekijken wat kan. Indien nodig, verwijzen wij u door naar een specialist binnen ons netwerk.

Klik op de button voor Juridische informatie over het vakgebied.

 • plaatsing/ gunning en uitvoering van overheidsopdrachten
 • procedures schorsing gunningsbeslissing (UDN) Raad van State/  kortgeding
 • procedures vernietiging/ schadevergoeding Raad van State/ burgerlijke rechter
 • publiek-private samenwerking
 • ...
 • (administratief) beroep tegen overheidsbeslissingen
 • lokale besturen
 • gemeentelijke administratieve politie: GAS, maatregelen burgemeester,...
 • verzelfstandiging en samenwerking lokale besturen
 • overheidsaansprakelijkheid
 • subsidies: AGIOn, VIPA,... 
 • onderwijsrecht en examenbetwistingen
 • vreemdelingenrecht
 • staatssteun
 • ...
 • statuut ambtenaren: federaal, Vlaams , lokale besturen, onderwijs, politie, brandweer,...
 • benoeming, bevordering en examens
 • evaluatie en tucht: advisering + procedures voor beroepscommissie voor tuchtzaken (lokaal), Kamer van Beroep (onderwijs),... 
 • ordemaatregelen
 • strafrecht: grenslijn tussen tucht en strafrecht
 • generieke arbeidswetgeving: arbeidsongevallen
 • ...
 • publieke en private vastgoedconstructies
 • advisering en procedures: koop-verkoop, woning- en handelshuur,...
 • zakelijke rechten, mede-eigendom
 • bouw- en aannemingsrecht
 • aannemers- / architectenaansprakelijkheid
 • leegstand, ongeschiktheid, onbewoonbaarheid
 • burenhinder
 • ...

U wordt onteigend? U gaat onteigenen? Bureau Geerts levert een volledige juridische bijstand.

 • administratieve onteigeningsprocedure: onteigeningsplan, openbaar onderzoek, onteigeningsmachtiging,...
 • onderhandelingen met aankoopcomité, bestuur,...
 • gerechtelijke onteigeningsprocedure (vrederechter)
 • ...
 • bezwaarschriften openbare onderzoeken
 • beroep tegen de vergunningsbeslissing bij de deputatie
 • schorsings- en vernietigingsberoepen tegen stedenbouwkundige vergunning voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • stedenbouwkundige misdrijven, herstelvordering,...
 • rooilijnen
 • ...